Home  I  Aktualności  I  Kontakt

Oferta

Oferta naszej firmy obejmuje następujący zakres usług:

 1. Utrzymanie stanu technicznego nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zm.;

2. Prowadzenie księgi oraz dokumentacji technicznej i okresowych przeglądów nieruchomości oraz urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa;

3. Zlecanie kontroli technicznej i okresowych przeglądów nieruchomości oraz urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa;

4. Zlecanie wyspecjalizowanym podmiotom gospodarczym bieżących napraw i konserwacji instalacji ciepłej i zimnej wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, gazowej, elektrycznej i domofonów (na podstawie zawartych umów).

5. Realizację napraw i konserwacji w zakresie ogólnobudowlanym – w części dotyczącej nieruchomości wspólnej we własnym zakresie;

6. Likwidacja awarii urządzeń i instalacji – w części dotyczącej nieruchomości wspólnej oraz usuwanie skutków i przyczyn tych awarii;

7. Organizowanie i nadzór nad utrzymaniem w należytym porządku i czystości pomieszczeń oraz urządzeń budynku służących do wspólnego użytku mieszkańców wraz z przynależnym do nieruchomości: terenem zielonym, podwórzem i chodnikiem;

8. Udzielanie pomocy – na koszt mieszkańca nieruchomości – w likwidacji awarii powstałej w jego lokalu;

9. Nadzór nad realizacją zawartych umów o dostawę energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, zimnej wody i odbioru ścieków, wywozu nieczystości i domofonu, oraz do kontroli wykonywania warunków umownych;

10. Prowadzenie wykazu lokali mieszkalnych, ewidencjonowanie ich stanu prawnego, aktualizacji liczby mieszkańców poszczególnych lokali oraz imiennego wykazu mieszkańców;

11. Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości, zgodnie z przepisami prawa;

12. Prowadzenie ewidencji VAT wspólnoty oraz wystawianie faktur VAT za składniki mediów dotyczące poszczególnych lokali.

13. Prowadzenie imiennej ewidencji opłat wnoszonych przez właścicieli lokali na fundusz remontowy, pokrycie kosztów zarządu oraz usług, o których mowa w pkt 8;

14. Ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek za usługi określone w pkt 8 w przypadku zmiany opłat za dostarczenie tych usług lub związanych ze zwiększonym niż planowano poborem energii elektrycznej i cieplnej, zimnej wody oraz zawiadamianie o tych zmianach właścicieli (mieszkańców) nieruchomości;

15. Nadzór nad terminowością wpłat zaliczek oraz monitorowanie właścicieli lokali w przedmiocie zwłoki z ich zapłatą, naliczanie odsetek za zwłokę oraz windykacja należności;

16. Ubezpieczanie nieruchomości od ryzyka ognia i innych żywiołów, a także opłacanie w terminie podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości;

17. Składanie na żądanie raportów dotyczących administrowanej nieruchomości;

18. Składanie właścicielom nieruchomości rocznego sprawozdania ze swojej działalności, w terminie trzech miesięcy od końca roku obrachunkowego;

19. Przygotowywanie projektu rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów zarządu, planowanych przychodów i wydatków z funduszu remontowego oraz opłat za usługi określone w pkt 8;

20. Kontrola wpływów i wypływów z konta bankowego i obsługa związana z rachunkiem bankowym;

21. Przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji księgowo-rozliczeniowej, technicznej i prawnej nieruchomości;

22. Wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych, negocjowanie cen i warunków umów, przedkładanie najkorzystniejszych ofert;

23. Nadzór nad pracami firm wykonujących remonty i modernizację oraz uczestnictwo w komisji przy odbiorze ilościowym i jakościowym wykonywanych robót i usług;

24. Wypełnianie w imieniu Wspólnoty części obowiązków związanych z ewentualnym zatrudnianiem przez nią osób fizycznych na zasadach umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło;

25. Prowadzenie sprawozdawczości Wspólnoty dla urzędów zgodnie z obowiązującymi przepisami;

26. Zwoływanie zebrań ogółu właścicieli nieruchomości, co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku kalendarzowego;

27. Przygotowywanie projektów uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej, list do głosowania, powiadamianie właścicieli o zebraniach i podjętych uchwałach;

28. Doradztwo podatkowe dla współwłaścicieli w zakresie podpisanej umowy